Polityka prywatności Kaia Caller ID

Drogi Użytkowniku!

Dokument, który czytasz stanowi politykę prywatności aplikacji Kaia Caller ID. Administratorem aplikacji Kaia Caller ID jest firma Kaia Solutions Michał Lipiecki, dalej zwana Administratorem.

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. W związku z tym poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celach statystycznych, związanych z funkcjonowaniem aplikacji.

Przysługuje Ci prawo do wglądu w treść dotyczących Cię danych, w każdej chwili możesz również zażądać ich poprawienia. Przetwarzając Twoje dane osobowe, stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa oraz stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Masz również prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Kaia Solutions narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych jest Kaia Solutions Michał Lipiecki adres siedziby: Ul. Słowackiego 35/5, 60-824 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 634372825, NIP: 7891355612.
Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem aplikacji Kaia Caller ID są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2. Cel przetwarzania i podstawa prawna

Administrator przetwarza za pośrednictwem aplikacji Kaia Caller ID dane osobowe wprowadzone przez użytkownika. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

3. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe następujących kategorii osób, których dane dotyczą:

 1. pracowników użytkownika,
 2. osób powiązanych z użytkownikiem

Zakres powierzonych Administratorowi do przetwarzania danych osobowych obejmuje:

 1. co do pkt. 3.a:
  • imię/imiona,
  • nazwisko/nazwiska,
  • adres zamieszkania,
  • numer NIP,
  • numer / numery telefonu/ów,
  • adres / adresy e-mail,
  • identyfikatory (loginy) komunikatorów i portali społecznościowych;
 2. co do pkt. 3.b:
  • imię/imiona,
  • nazwisko/nazwiska,
  • adres zamieszkania,
  • adres zameldowania,
  • numer NIP,
  • numer / numery telefonu/ów,
  • adres / adresy e-mail,
  • identyfikatory (loginy) komunikatorów i portali społecznościowych,
  • numer/y rachunku/ów bankowego/ych.

4. Zobowiązania Administratora

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem,
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

5. Przekazywanie danych

 1. Twoje dane mogą przetwarzać podmioty związane z Kaia Solutions i Zaufani Partnerzy, jeśli wyrazisz im zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez dany podmiot z Kaia Solutions lub Zaufanego Partnera. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.
 2. lista Zaufanych Partnerów:
  • bs4 business solutions – przetwarzanie danych w celu umożliwienia działania aplikacji typu CRM
  • OVH – przetwarzanie danych w celu realizacji usług hostingowych,
  • nazwa.pl sp. z o.o. – przetwarzanie danych w celu realizacji usług hostingowych.

6. Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia zgody w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres michal.lipiecki@kaiasolutions.com spod adresu, którego dotyczy zgoda.
 3. Podstawy prawne żądania użytkownika:
  • Dostęp do danych – art. 15 RODO
  • Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  • Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  • Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  • Sprzeciw – art. 21 RODO
  • Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Pozyskiwanie danych

Przetwarzamy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do wypełniania naszych zobowiązań umownych i prawnych w związku z relacjami biznesowymi z klientami, kontrahentami i partnerami.

Dane osobowe przetwarzane przez nas obejmują w szczególności: dane podstawowe i kontaktowe klientów i kontrahentów, takie jak nazwa czy imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail itp.

Aplikacja Kaia Caller ID nie gromadzi i nie przechowuje danych osobowych, a jedynie pośredniczy w przekazywaniu ich do innych aplikacji.

8. Gromadzone informacje

 1. Aplikacja Kaia Caller ID przetwarza informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, m.in.: imię, nazwisko, nazwa firmy, e-mail, telefon.
 2. Aplikacja Kaia Caller ID może przekazywać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w aplikacji Kaia Caller ID nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w aplikacji Kaia Caller ID mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w aplikacji Kaia Caller ID są przetwarzane w celach wynikających z jej działania, np. udzielenia klientowi dostępu do systemu CRM
 6. W przypadku dobrowolnego podania danych osobowych w aplikacji Kaia Caller ID, dane związane z funkcjonowaniem aplikacji mogą być skojarzone z danymi osobowymi.
 7. W niektórych przypadkach, w tym m.in. w sytuacjach wskazanych w punktach poprzedzających, podanie danych osobowych może być niezbędne ze względów technicznych lub organizacyjnych.

9. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania aplikacją oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,
  • informacje o modelu urządzenia i wersji systemu operacyjnego użytkownika,
  • informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami użytkującymi aplikację.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem i aplikacją.

10. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, wszystkie osoby, których dotyczą dane, mają następujące prawa zgodnie z art. 15 do 21 RODO i zgodnie z prawem państw członkowskich UE, a mianowicie prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych.
 2. Mają prawo Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Takie odwołanie nie ma wpływu na przeszłość, tj. Nie wpływa na skuteczność przetwarzania danych prowadzonego do odwołania.

11. Zmiany w Polityce Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 2. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie.
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.

12. Pytania i kontakt

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień dotyczących Twoich danych osobowych lub po prostu masz pytania związane z naszą Polityką Prywatności, napisz na adres e-mail: michal.lipiecki@kaiasolutions.com